D’. METROPOLE

SH – 16
Diện tích lô đất : 215.07 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 158.95 mét vuông

Tổng diện tích sàn: 669.14 m2

Bạn đang đọc: D’. METROPOLE

SH – 17
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.5 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 18
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.5 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 539.31 mét vuông

SH – 19
Diện tích lô đất : 172.50 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.5 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 20
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.5 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 21
Diện tích lô đất : 271.55 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 147.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 660.18 mét vuông

SH – 22
Diện tích lô đất : 250.62 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 136.63 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 537.18 mét vuông

SH – 23
Diện tích lô đất : 172.56 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 24
Diện tích lô đất : 172.56 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 25
Diện tích lô đất : 172.56 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 26
Diện tích lô đất : 172.56 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 27
Diện tích lô đất : 172.56 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 28
Diện tích lô đất : 206.43 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 155.48 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 617.52 mét vuông

SH – 29
Diện tích lô đất : 236.99 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 124.62 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 490.01 mét vuông

SH – 30
Diện tích lô đất : 180 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 31
Diện tích lô đất : 180 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 32
Diện tích lô đất : 180.02 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 33
Diện tích lô đất : 180.02 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 34
Diện tích lô đất : 180.02 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 35
Diện tích lô đất : 180.02 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 36
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 37
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 38
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 39
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 40
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 41
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 42
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 137.96 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 547.43 mét vuông

SH – 43
Diện tích lô đất : 241.12 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 135.80 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 534.33 mét vuông

SH – 44
Diện tích lô đất : 172.6 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 45
Diện tích lô đất : 172.53 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 46

Diện tích lô đất:172.53 m2

Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 47
Diện tích lô đất : 172.52 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 48
Diện tích lô đất : 172.52 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 49
Diện tích lô đất : 172.52 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 50
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 51
Diện tích lô đất : 172.49 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 130.46 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 517.43 mét vuông

SH – 52
Diện tích lô đất : 235.30 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 128.13 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 503.19 mét vuông

SH – 53
Diện tích lô đất : 229.47 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 123.22 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 556.90 mét vuông

SH – 54
Diện tích lô đất : 172.53 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 55
Diện tích lô đất : 172.53 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 56
Diện tích lô đất : 172.53 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 539.31 mét vuông

SH – 57
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 58
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 539.31 mét vuông

SH – 59
Diện tích lô đất : 172.52 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 539.31 mét vuông

SH – 60
Diện tích lô đất : 172.51 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 127.50 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 546.51 mét vuông

SH – 61
Diện tích lô đất : 287.07 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 160.39 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 711.66 mét vuông

SH – 15
Diện tích lô đất : 290.66 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 159.97 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 708.22 mét vuông

SH – 14
Diện tích lô đất : 180.00 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 708.22 mét vuông

SH – 13
Diện tích lô đất : 180.02 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 12
Diện tích lô đất : 180.03 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 11
Diện tích lô đất : 180.03 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 576.52 mét vuông

SH – 10
Diện tích lô đất : 180.03 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 09
Diện tích lô đất : 180.03 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 08
Diện tích lô đất : 180.03 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 576.52 mét vuông

SH – 07
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 06
Diện tích lô đất : 180.01 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 05
Diện tích lô đất : 180.00 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 576.52 mét vuông

SH – 04
Diện tích lô đất : 180.00 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 03
Diện tích lô đất : 180.00 mét vuông
Diện tích kiến thiết xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

SH – 02
Diện tích lô đất : 179.99 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 576.52 mét vuông

SH – 01

Diện tích lô đất : 180.00 mét vuông
Diện tích thiết kế xây dựng : 135.00 mét vuông
Tổng diện tích quy hoạnh sàn : 569.32 mét vuông

Source: https://listbds.com
Category: DỰ ÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *